Zavolejte nám

+420 775 429 331

Napište nám
}
Jsme k dispozici

po-pá 8-17 hod.

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TEPELNÁ ČERPADLA MORAVA s.r.o.

IČ: 07109423, se sídlem: Praha 4,  U dubu 1822/54, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294431

V těchto zásadách zpracovávání a ochrany osobních údajů Vás informujeme, jakým způsobem zpracováváme (využíváme) a chráníme Vaše osobní údaje, které máme k dispozici.  Hovoříme-li o „Vás“, máme tím na mysli:

 • Vás jako naše zákazníky, kterým poskytujeme naše služby, tzn. pokud jste si objednali tepelné čerpadlo nebo realizaci dalších služeb, které máme v nabídce; 
 • Vás jako zájemce o naše služby, pokud jste nás kontaktovali prostřednictvím online formuláře, sociální sítě, telefonicky apod.;

ZÁKLADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobními údaji jsou veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobnosti, aktivitách, majetku apod.). Vaše osobní údaje považujeme za vzácné a důvěrné a nakládáme s nimi v tomto duchu.

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

OSOBNÍ ÚDAJE PŘI OBJEDNÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ  NAŠICH SLUŽEB

Objednali-li jste si u naší společnosti služby prostřednictvím webových stránek www.tccechy.cz nebo jiným způsobem, vezměte prosím na vědomí, že zpracováváme Vaše osobní údaje s tím související. Jde zejména o identifikační a kontaktní údaje, údaje o předmětu realizace a údaje o průběhu smluvního vztahu (účtování atd.), včetně komunikace s Vámi. Typicky zpracováváme: fakturační údaje, adresu elektronické pošty, jméno a příjmení, telefonní číslo pro účely komunikace.

Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu (realizace tepelného čerpadla, podlahového vytápění atd.), tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla však není delší než 10 let od realizace (skončení) smluvního vztahu, tzn. Realizace tepelného čerpadla, případně jiné naše služby.

MARKETINGOVÉ A OBCHODNÍ OSOBNÍ ÚDAJE

 Osobní údaje zpracováváme také k marketingovým a obchodním účelům, a to ze dvou důvodů:

 • jednak proto, abychom své zákazníky, potenciální zájemce a další osoby, u kterých lze předpokládat zájem, informovali o naší nabídce a novinkách a abychom se u nich v individuálně posuzovaných případech informovali na jejich zájem o naši nabídku; a 
 • jednak proto, abychom mohli personalizovat naše jednání vůči Vám v případě vzájemné spolupráce.

 

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s nabídkou a novinkami zpracováváme tehdy, existuje-li rozumný předpoklad, že máte o naši nabídku zájem; to lze předpokládat zejména tehdy, jste-li nebo byli-li jste našimi zákazníky či zájemci o naše služby.

K marketingovým a obchodním účelům zpracováváme následující osobní údaje (v konkrétním případě nemusejí být zpracovávány všechny vyjmenované typy osobních údajů):

 • identifikační a kontaktní osobní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonní spojení apod.); 
 • profilové osobní údaje ve vztahu k naší spolupráci (historie a průběh objednávek a obchodních vztahů, předmět poptávky, hodnocení apod.); 
 • údaje umožňující personalizovat komunikaci s Vámi (historie komunikace, poslední kontakt apod.)

Z některých nebo ze všech zpracovávaných osobních údajů můžeme vytvářet profily subjektů údajů, které využíváme k popsaným účelům. Jako marketingové a obchodní nebudou nikdy zpracovávány osobní údaje, které vypovídají o Vašem rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické osobní údaje, biometrické osobní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu, sexuálním životě nebo sexuální orientaci.

Marketingové a obchodní osobní údaje získáváme především z našich smluvních vztahů, které s Vámi máme sjednány (včetně objednávek našich služeb), a dále z oslovení, které nám adresujete prostřednictvím online formulářů, sociálních sítí, telefonicky apod.

Právním základem zpracovávání Vašich osobních údajů jsou naše oprávněné zájmy na využití údajů k marketingovým a obchodním účelům v zájmu udržování a rozvoje obchodních kontaktů a obchodní činnosti vůbec. Máte možnost vznést námitky ke zpracovávání Vašich osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům. Vznesete-li námitky proti využití osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo jiných forem přímého marketingu, bez dalšího zastavíme další zpracovávání k těmto účelům.

Osobní údaje za účelem Vašeho kontaktování s naší nabídkou nebo novinkami zpracováváme (uchováváme) tak dlouho, jak dlouho lze rozumně předpokládat Váš zájem o naši nabídku, nevznesli-li jste dříve námitky proti takovému zpracovávání nebo neodvolali-li jste souhlas s takovým zpracováváním. Osobní údaje za účelem personalizace jednání zpracováváme po dobu 10 let ode dne posledního obchodního kontaktu s Vámi.

OBECNĚ K NÁVŠTĚVĚ NAŠÍ DOMOVSKÉ STRÁNKY:

Webtracking (sledování na webových stránkách).

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

 • Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
 • Jazyk prohlížeče (např. čeština);
 • Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
 • Aktivace JavaScriptu;
 • Java zapnuto/vypnuto;
 • Cookies ano/ne;
 • Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
 • IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.
 • Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
 • Počet prokliků;

Použití conversion trackingu (sledování konverzí)

 • Prostřednictvím konverzních cookie na webových stránkách www.tccechy.cz dochází ke sledování poptávek,  které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím linku tccechy.cz umístěného na webových stránkách třetího subjektu.
 • Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu a vyplnili formulář.

Cookies

Na webových stránkách www.tccechy.cz využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb. Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek.

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Při prvním vstupu na webové stránky prostřednictvím určitého webového prohlížeče budete požádáni o souhlas s využitím cookies; technologie bude využita pouze tehdy, pokud souhlas udělíte. Souhlas s využitím cookies můžete kdykoli zrušit, což nejpraktičtěji učiníte tím, že smažete cookies ve svém webovém prohlížeči. Máte dále možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči.

Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci. 

 • Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek.
 • (Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.
 • Na našich webových stránkách používáme tyto cookies: soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek a slouží rovněž k zajištění funkčnosti našeho webui, tzv. technické cookies (doba trvání cookies: 30 dnů) [dm] session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek)
 • Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.
 • Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu vyjadřujete souhlas použitím následujících služeb:
  Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam Sklik

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním). S osobními údaji neobchodujeme.

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

VAŠE PRÁVA

Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@tccechy.cz. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Specializujeme se na odborné návrhy a instalace tepelných čerpadel pro rodinné domy i stavby většího rozsahu

Instalujeme podlahové vytápění MULTIBETON s unikátním systémem pokládky a doživotní zárukou na celý systém

Montujeme rekuperační jednotky, které zajišťují stále čerstvý vzduch v objektu. Jednotky vytápí i chladí okolní vzduch

Nabízíme služby v oblasti dodávek a montáží fotovoltaických systémů

Potřebujete pomoct s projektovou dokumentací? Náš tým je připraven prodiskutovat s vámi všechny alternativy řešení.

Naše společnost je registrovaným dodavatelem dotací. Postaráme se o vyřízení dotace z dotačních programů, které jsou aktuálně k dispozici.

Kontaktní informace

U dubu 1822/54
Praha 4, 147 00
+420 602 174 001

Sledujte nás